Правління Банку

Правління Банку є виконавчим органом Банку та здійснює управління його поточною діяльністю, несе відповідальність за ефективність його роботи у відповідності з принципами та порядком, встановленими внутрішніми документами Банку, рішеннями Загальних зборів учасників (акціонерів) та Наглядової ради Банку.

Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою Банку.

Голова та члени Правління також призначаються та звільняються Наглядовою радою Банку.

Будь-які рішення Правління приймаються на засіданнях Правління.

Рішення Правління приймаються шляхом голосування, простою більшістю голосів. Кожен член Правління має один голос.

Правлінням Банку створені, зокрема, такі колегіальні органи:

  • Кредитна Рада, яка проводить оцінку якості активів Банку, готує пропозиції щодо формування резервів на покриття можливих збитків від їх знецінювання, а також приймає рішення стосовно можливості здійснення кредитних операцій та встановлення відповідних лімітів;
  • Кредитний комітет;
  • Комітет по управлінню активами та пасивами, який розглядає питання собівартості пасивів та прибутковості активів, приймає рішення стосовно політики відсоткової маржі, дотримання відповідності терміновості активів та пасивів;
  • Тарифний Комітет, який аналізує відношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів Банку.

У своїй діяльності комітети керуються відповідними внутрішньобанківськими положеннями.

Контактна інформація: 

Приймальня Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»
e-mail: office@ukrgasbank.com