Принципи корпоративного управління

Корпоративне управління у АБ «УКРГАЗБАНК» базується на наступних принципах:

  • Забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості належних їм акцій та інших факторів.
  • Раціональний і чіткий розподіл повноважень між Наглядовою радою та Правлінням, а також впровадження належної системи підзвітності та контролю, створення необхідних умов для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між ними.
  • Повага прав та врахування законних інтересів заінтересованих осіб (працівників, кредиторів, державних органів та органи місцевого самоврядування тощо) та активна співпраця з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Банку.
  • Визначення Загальними зборами цілей та основних напрямків діяльності Банку.
  • Здійснення Наглядовою радою стратегічного управління діяльністю Банку та забезпечення ефективного контролю за діяльністю Правління.
  • Здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю.
  • Своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Банк, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень користувачами інформації.
  • Ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Банку.