Наглядова рада Банку

Незалежність аудита

Звіти Наглядової ради

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління.

До виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом банку належить:

 • Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку.
 • Погодження річного бюджету Банку, затвердженого Правлінням. Погодження відбувається протягом 30 днів після передачі Правлінням затвердженого річного бюджету Наглядовій раді. Якщо протягом 30 днів Наглядова рада більшістю голосів не відхилила цей річний бюджет, він вважається таким, що набрав чинності.
 • Погодження проекту річного фінансового звіту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
 • Погодження річних бізнес-планів Банку.
 • Прийняття рішення про покриття збитків.
 • Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Банку, а саме: про службу внутрішнього аудиту, про комітети та інші робочі органи Наглядової ради, про конфлікт інтересів, про операції з пов’язаними особами, про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, про засади проведення конкурсних відборів керівників Банку.
 • Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них.
 • Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії.
 • Призначення голови та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).
 • Прийняття рішення про розміщення Банком інших, крім акцій, цінних паперів.
 • Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій.
 • Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів.
 • Попередній розгляд за поданням Правління Банку проекту розподілу прибутку.
 • Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
 • Затвердження положень про фонди Банку та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Банку та дочірніх підприємств.
 • Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Банку.
 • Затвердження ринкової вартості майна Банку (у тому числі, акцій Банку) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
 • Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління.
 • Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру винагороди Голові та членам Правління.
 • Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правління Банку.
 • Прийняття рішення про відсторонення Голови та/або члена (членів) Правління від виконання його повноважень.
 • Контроль за діяльністю Правління Банку.
 • Аналіз дій Правління щодо управління Банком, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.
 • Оцінка роботи Голови Правління та Правління Банку як колегіального органу.
 • Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Банку, в тому числі до майнової відповідальності. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Банку та посадових осіб дочірніх підприємств.
 • Визначення принципів побудови організаційної структури Банку.
 • Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
 • Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
 • Визначення аудиторської фірми для проведення перевірки річної фінансової звітності Банку, умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновків аудиторської фірми та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо таких висновків. 
 • Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства».
 • Визначення дати складення переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів.
 • Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голів та членів таких комітетів.
 • Призначення на посаду та звільнення керівника служби внутрішнього аудиту Банку.
 • Вирішення питань про участь Банку у створенні та заснуванні дочірніх підприємств, інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України.
 • Встановлення лімітів (граничних сум) правочинів (договорів, операцій), а саме:
  • встановлення ліміту максимального розміру суми кредитів на одного інсайдера, які будуть надаватись за рішенням Правління у межах економічних нормативів, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України;
  • встановлення ліміту повноважень Правління щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;
  • встановлення ліміту повноважень Правління щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами;
  • встановлення ліміту повноважень Правління щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Банку та за нарахованими Банком доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат за зазначеними операціями.
 • Положення про Наглядову раду може передбачати можливість встановлення додаткових лімітів(граничних сум) щодо проведення активних операцій.
 • Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.
 • Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
 •  Прийняття рішень щодо укладення Банком угод з інсайдерами у випадках та в порядку,  передбачених чинним законодавством України.
 • Прийняття рішення за результатами розгляду пропозицій, викладених у зверненні відповідального працівника Банку, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі відхилення зазначених пропозицій Правлінням.
 • Визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
 • Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку (у тому числі, акцій Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
 • Попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Банку Ревізійною комісією зовнішніх експертів та аудиторів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевірках, що проводяться Ревізійною комісією.
 • Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку, що включає (але не обмежується) виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту (аудиторської фірми), об’єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією Банку, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою).
 • Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.
 • Надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства».
 • Розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Правлінням) та трудовим колективом.
 • Розгляд звітів Правління щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегічного плану Банку, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.
 • Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Проакціонерні товариства», цим Статутом або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

Наглядова рада АБ «УКРГАЗБАНК» на сьогодні складається з 7 членів, які призначені строком на 3 роки.

Принципи, якими керується Наглядова рада у виконанні своїх функцій, визначені у:

Комітети Наглядової ради

З метою досягнення збалансованості між органами управління та контролю, чіткого розподілу повноважень і розмежування загального управління, що здійснюється Загальними зборами й Наглядовою радою, та управління поточною діяльністю Банку, що здійснюється Правлінням, Банком запроваджено прозору і чітку структуру корпоративного управління Банком.

Для підвищення якості корпоративного управління Наглядовою радою банку утворено постійні комітети з числа її членів (у точу числі незалежних) для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради; вивчення відповідних пропозицій Правління, альтернативних пропозицій, отримання консультацій фахівців: