Сюрвеєрним компаніям

З 27.02.2020 року діє нове Положення про порядок акредитації партнерів АБ «УКРГАЗБАНК», яке регламентує проведення АБ «УКРГАЗБАНК» процедури акредитації сюрвеєрних компаній.

Згідно вимог даного положення сюрвеєрні компанії, які мають намір співпрацювати з АБ «УКРГАЗБАНК» мають відповідати наступним загальним кваліфікаційним вимогам:

 • Бездоганна ділова репутація;
 • Практична діяльність сюрвеєрної компанії на ринку послуг сюрвеєрів не менше 5-ти років;
 • Досвід фінансового та технічного моніторингу об’єктів (проектів) незавершеного будівництва / реконструкції; досвід моніторингу посівів та технологій вирощування сільськогосподарських культур, сільськогосподарської техніки та навісного / причіпного обладнання, біологічних активів, майнових прав на майбутній врожай; досвід перевірки наявності та стану (моніторингу) іншого майна, отриманого в заставу: нерухомості, в т.ч. земельних ділянок, майнових прав на нерухоме майно, цілісних майнових комплексів, транспортних засобів (в т.ч. повітряний, залізничний, водний транспорт), обладнання, товарів в обороті / на складі / в переробці тощо; підтверджений складеними сюрвеєрною компанією експертними звітами;
 • Наявність у штаті сюрвеєрної компанії (або таких, які надають їй послуги за договорами субпдряду) щонайменше 3-х фахівців (експертів) з проведення контролю (моніторингу) об’єктів відповідно до спеціалізації сюрвеєрної компанії, що мають практичний досвід роботи у даній сфері не менше 5-ти років;
 • Наявність у сюрвеєрної компанії рекомендаційних листів попередніх замовників послуг сюрвеєра, позитивних відгуків підприємств, моніторинг діяльності яких виконувався раніше, подяк, тощо;
 • Наявність у сюрвеєрної компанії відповідних видів діяльності в Статуті та у Витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • Наявність у фахівців (експертів), що входять до штату сюрвеєрної компанії, середньої спеціальної та / або вищої освіти в будівельній, аграрній чи іншій галузі відповідно до спеціалізації сюрвеєрної компанії;
 • Наявність в штаті сюрвеєрної компанії фахівця / експерта з відповідним професійним кваліфікаційним сертифікатом;
 • Наявність поточного рахунку у Банку (у разі, якщо на дату звернення стосовно розгляду Банком питання щодо акредитації, сюрвеєрна компанія не має відкритого у Банку поточного рахунку, допускається відкриття поточного рахунку у Банку після прийняття Банком позитивного рішення щодо акредитації сюрвеєрної компанії).
 • Додатковий фактор, що враховується Банком при розгляді питання щодо акредитації: наявність у сюрвеєрної компанії представництв / представників або філій у регіонах України.
 • Невідповідність сюрвеєрної компанії хоча б одній умові може бути підставою для відмови у акредитації сюрвеєрної компанії в Банку.

Сюрвеєрні компанії, які мають намір співпрацювати з Банком, та, на їх думку, відповідають загальним кваліфікаційним вимогам, подають до Управління лист-комерційну пропозицію довільної форми про намір співробітництва, до якої додаються наступні документи: 

 • Клопотання (лист) сюрвеєрної компанії щодо розгляду Банком питання щодо акредитації відповідної сюрвеєрної компанії (оригінал);
 • Установчі документи: статут, установчий договір з усіма змінами і доповненнями або інші документи, передбачені чинним законодавством (нотаріально завірені копії) та довідка з переліком змін і доповнень до установчих документів (оригінал);
 • Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності, а у випадку, якщо воно не видавалось, – Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (копія);
 • Вибірковий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (за всіма критеріями запиту, у т.ч. дані про реєстраційні дії) (оригінал);
 • Паспорт(-и) керівника(-ів) сюрвеєрної компанії та експертів, які працюють у сюрвеєрній компанії (копії);
 • Документи, що підтверджують повноваження керівника(-ів) сюрвеєрної компанії, в т.ч. укладені трудові контракти / витяги з трудових контрактів або довідка про те, що вони не укладались (у разі, якщо укладення таких трудових контрактів не є обов’язковим) (копії, а у разі надання довідки – оригінал);
 • Накази про прийняття на роботу експертів / трудові контракти з експертами, які працюють у сюрвеєрній компанії (копії);
 • Згоди на обробку персональних даних керівників та експертів, які працюють у сюрвеєрній компанії (копії);
 • Рекомендаційні листи, позитивні відгуки клієнтів, подяки, тощо;
 • Лист-підтвердження сюрвеєрної компанії про відсутність будь-яких змін в установчих документах, ліцензіях, сертифікатах, які надавалися Банку для вирішення питання щодо акредитації (оригінал, надається на дату укладання договору між Банком та сюрвеєрною компанією у разі позитивного рішення Банку щодо акредитації сюрвеєрної компанії);
 • Примірні форми / приклади  [1] Експертних звітів сюрвеєрної компанії (вступний, періодичний [місячний/квартальний], траншевий, фінальний);
 • Річна фінансова звітність компанії (за останній звітний рік), а саме:
  • баланс (форма № 1),
  • звіт про фінансові результати (форма №2),
  • звіт про рух грошових коштів (форма №3),
  • звіт про власний капітал (форма №4),
  • звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б);
 • Квартальна фінансова звітність (за останній звітний квартал), а саме:
  • баланс (форма № 1),
  • звіт про фінансові результати (форма №2),
 • Проект типового договору про сюрвеєрний контроль (моніторинг) об’єктів (майна), прийнятих Банком у забезпечення (далі – Договір про сюрвеєрний контроль), що укладатиметься між замовником сюрвеєрних послуг та сюрвеєрною компанією – виконавцем сюрвеєрного контролю. Договір про сюрвеєрний контроль повинен містити умову про заборону внесення будь-яких змін до цього договору без попередньої письмової згоди Банку, а також включати наступні зобов’язання сюрвеєрної компанії:
  • при підготовці періодичних (щомісячних / щоквартальних) звітів для замовника послуг (клієнта Банку) сюрвеєр з тією ж періодичністю направляє такі звіти до Банку;
  • позачергове повідомлення Банку сюрвеєром про відповідні обставини у випадку неможливості з будь-яких причин виконати повноцінний аналіз згідно із технічним завданням;
  • позачергове повідомлення Банку сюрвеєром у разі наявності факторів, що становлять ризик або прямо впливають на зрив планових термінів реалізації проекту чи на обсяг необхідних капіталовкладень у проект;
  • комунікацію сюрвеєра з представниками структурних підрозділів Банку засобами (поштові адреси, номери телефонів, електронні адреси, контактні особи, інше), визначеними Замовником послуги (клієнтом Банку) та погодженими Банком.

Зазначені документи повинні бути на друкованих носіях, завірені належним чином та сформовані у одну папку-швидкозшивач, а також надані в електронному вигляді (скановані копії) на USB-накопичувачі.
Подача сюрвеєрною компанією неправдивих відомостей, неповного або неналежним чином оформленого пакету документів є підставою для відмови у акредитації такої сюрвеєрної компанії.

 

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.