Оцінка еко-соц ризиків

На виконання Орхуської Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (UNECE), АБ «УКРГАЗБАНК» розкриває інформацію щодо свого впливу на довкілля, демонструючи прихильність сталому розвитку.

Банк має власну Політику екологічної та соціальної відповідальності АБ «УКРГАЗБАНК» [Eng Version] та оцінює, відстежує, звітує щодо екологічних та соціальних ризиків проектів відповідно до власних положень.

Всі проекти, що фінансуються Банком підлягають належній перевірці та оцінці відповідності соціально-екологічним вимогам екологічної та соціальної Політики Банку.

У своїй діяльності Банк керується принципами сталого розвитку та стандартами діяльності міжнародної фінансової корпорації.

Проекти, що фінансуються Банком, розробляються та експлуатуються відповідно до найкращих українських та міжнародних практик. Для того, щоб допомогти клієнтам та їхнім проектам досягти цього, Банк керується вісьмома вимогами у соціальній сфері та сфері охорони довкілля щодо реалізації проектів, розроблених Міжнародною Фінансовою Корпорацією.

 1. PS1 Оцінка та управління екологічними та соціальними ризиками і впливами на підприємстві;
 2. PS2 Організація та умови праці;
 3. PS3 Ефективне використання ресурсів та запобігання забрудненню;
 4. PS4 Здоров’я та безпека населення;
 5. PS5 Придбання землі та вимушене переселення;
 6. PS6 Збереження біорізноманіття та збалансоване управління живими природними ресурсами;
 7. PS7 Корінні народи – меншини;
 8. PS8 Культурна спадщина.

Проекти, що відносяться до альтернативних видів енергетики та енергоефективності, а також інші проекти сумою понад еквівалент 2 000 000 USD за офіційним курсом НБУ станом на дату оцінки, оцінюються відповідно до вимог Банку щодо екологічної та соціальної політики та ефективності.

Під час оцінки Банком враховуються розмір проекту, місце розташування та потенційні екологічні та соціальні наслідки. Якщо соціально-екологічна оцінка виявляє, що проект кредитування не відповідає або не буде повністю відповідати вимогам, Банк розробляє та погоджує з клієнтом  План дій з екологічної та соціальної роботи для досягнення відповідного стандарту діяльності Банку упродовж зазначеного терміну.

Також, при виникненні значних законодавчих відхилень в соціальних аспектах та у питаннях з охорони довкілял, встановлюються відкладальні умови кредитування, тільки після усунення яких Банк здійснить кредитування об’єкту.

Категорії ризиків об’єктів

Екологічна та соціальна категорія ризиків - A, B та C - відображає потенційний вплив, пов'язаний з проектом, та визначає природу екологічної та соціальної оцінки, розкриття інформації та залучення зацікавлених сторін.

Проекти категорії A: проекти, які мають потенційно значний екологічний та соціальний вплив, вимагають детального процесу оцінки.

Проекти категорії В: проекти, які мають екологічні та соціальні впливи, які можна оцінити та якими можна керувати.

Проекти категорії C: проекти, які  призведуть до незначного чи позитивного екологічного або соціального впливу.

Банк оцінює та встановлює відповідні ризик-показники на початку проекту та застосовує систему моніторингу протягом усього періоду фінансування проекту для забезпечення дотримання всіх відповідних вимог. 

Зазначені вище критерії оцінки проектів регулярно переглядаються, що забезпечує їхню відповідність найкращим міжнародним практикам та принципам сталого розвитку Банку, а також вимогам інвесторів на ринку зелених інвестицій.

Основні Еко-проекти за категоріями:

 • Сонячні електростанції (СЕС)
 • Вітрові електростанції (ВЕС)
 • Гідро електростанції (ГЕС)
 • Котельні (ТЕС, ТЕЦ) на біомасі
 • Заходи з підвищення енергоефективності будівель
 • Біогаз/дегазація
 • Транспорт

Внутрішня оцінка також передбачає використання додаткових об'єктивних та прозорих критеріїв, які ґрунтуються на принципах відстеження та виключення із об’єктів фінансування видів економічної діяльності, що не кредитуються Банком.

Перелік видів економічної діяльності, що не кредитуються Банком

 • виготовлення або торгівля будь-яким продуктом або діяльністю, що визнані незаконними відповідно до міжнародних конвенцій і угод, або є суб’єктом міжнародних заборон;
 • виробництво або торгівля виробами, що містять поліхлоровані біфеноли (PCBs);
 • виробництво та торгівля фармацевтичною продукцією, пестицидами/гербіцидами та іншими шкідливими речовинами, що підлягають виведенню з міжнародного обігу або підпадають під дію міжнародних заборон;
 • виробництво або торгівля озоноруйнівними речовинами, що підлягають виведенню з міжнародного обігу;
 • виготовлення або торгівля радіоактивними матеріалами (у тому числі зберігання та переробка радіоактивних відходів);
 • діяльність, пов’язана з ядерною промисловістю або ядерними матеріалами (не поширюється на придбання медичного обладнання, апаратури для контролю якості (вимірювальної техніки) і будь-якого іншого обладнання з незначним радіоактивним випромінюванням та/або адекватним захистом);
 • транспортування нафти та інших небезпечних речовин у танкерах, які не відповідають вимогам Міжнародної морської організації (IMO);
 • виготовлення або торгівля зброєю (в тому числі мисливською) та боєприпасами;
 • виготовлення або торгівля алкогольними напоями (виключаючи пиво та вино);
 • виготовлення тютюнових виробів;
 • азартні ігри (у тому числі онлайн), казино та подібні види діяльності;
 • виготовлення або торгівля незв’язаними азбестовими волокнами (не поширюється на покупку та використання зв’язаних азбестоцементних листів, де вміст азбесту складає менше 20%);
 • дрифтерне риболовство у морському середовищі з використанням сіток понад 2,5 км в довжину;
 • торгівля регульованими Конвенцією СІТЕС видами дикої фауни і флори або продукцією з видів дикої флори і фауни;
 • виготовлення або торгівля лісом або іншими продуктами лісового господарства, окрім стало керованих лісів;
 • виготовлення, торгівля, зберігання або транспортування значних обсягів небезпечних хімічних речовин, або використання небезпечних хімічних речовин в комерційних масштабах;
 • гідроелектростанції з потужністю більше 15 МВт;
 • довгострокове (понад 36 місяців) проектне фінансування та / або фінансування оборотного капіталу нових проектів, пов’язаних з вугільною сферою, включаючи видобуток вугілля, транспортування вугілля, інфраструктурні послуги, призначені виключно для підтримки будь-якої з таких діяльностей, а також вугільні електростанції, за виключенням електростанцій, що працюють на вугіллі, що використовуються для певних галузей промисловості, таких як, наприклад, цементна або хімічна промисловість;
 • довгострокове фінансування, яке Банк надає компаніям в енергетичній сфері:
  1. фінансування енергогенеруючих компаній, які виробляють більше 30% енергії на вугільних електростанціях, вважається підтримкою проектів, пов'язаних з вугіллям;
  2. фінансування енергогенеруючих компаній, незалежно від пропорцій джерел генерації електроенергії, якщо фінансування призначене і використовується для розвитку електростанцій, що працюють на вугіллі, розглядаються як підтримка проектів, пов'язаних з вугіллям; і
  3. фінансування енергогенеруючих компаній на розвиток проектів, які не пов’язнані із вугіллям (наприклад, для розширення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії, модернізації електромережі для розміщення відновлюваних джерел енергії, інвестиції у потужності по зберіганню електроенергії) для енергогенеруючих компаній, які генерують більше 30% енергії від електростанцій, що працюють на вугіллі, не розглядаються як підтримка Банком проектів, пов'язаних з вугіллям.
Окрім зазначених у Переліку виключень для фінансування видів діяльності, з екологічних і соціальних міркувань Банк не фінансує:
 • виробництво або діяльність на землях, що використовуються для підтримки засобів до існування групами населення, які знаходяться в уразливому становищі (наприклад, у верхів’ях річок, що використовуються для лову риби та/або водопостачання, на землях для випасу худоби, полювання, сінокосу, тощо);
 • виробництво або діяльність з ризиком негативного впливу на корінні народи/ меншини;
 • виробництво або діяльність, яка може призвести до примусового переселення;
 • виробництво або діяльність, пов’язана зі шкідливими чи експлуатаційними формами примусової праці / шкідливою дитячою працею (під примусовою працею розуміється робота чи послуга, яка не виконується добровільно, що вилучається з фізичної особи під загрозою сили чи покарання, а шкідлива дитяча праця означає економічно вигідне працевлаштування дітей, або така зайнятість, що може становити небезпеку або перешкоджати навчанню дитини, або завдавати шкоди здоров'ю дитини, її фізичному, розумовому, духовному, моральному чи соціальному розвитку);
 • виробництво або діяльність, яка може мати значні непереборні ризики, яких неможливо уникнути або пом’якшити або суттєвий несприятливий вплив на навколишнє середовище, охорону здоров'я та безпеки, біорізноманіття, культурну та археологічну спадщину (під зазначеними ризиками розуміються такі, для яких неможливо створити план дій щодо їх усунення або пом’якшення).

Банк докладає максимум зусиль для прозорої та відповідальної діяльності у всіх галузях економіки на різних етапах розвитку. Тому УКРГАЗБАНК ретельно оцінює та контролює усі проекти за суворими критеріями для забезпечення відповідності законодавству України та найкращим практикам з використання ресурсів.

АБ "УКРГАЗБАНК" всіляко підтримує Цілі Сталого Розвитку і, зокрема, Ціль №4 - Якісна освіта.

Запитання, скарги та пропозиції з екологічних чи соціальних питань можна направляти за адресою grievances@ukrgasbank.com

З проектами, що профінансовані Банком, можна ознайомитись за посиланням.

Більше інформації про досягнення Банку у розвитку концепції сталого розвитку можна дізнатись у Звіті , підготовленого за стандартом Глобальної Ініціативи Звітності.