Оголошення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», які відбудуться 21.07.2016

Шановні акціонери
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження якого – 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) (далі – АБ «УКРГАЗБАНК»), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів – 21 липня 2016 року. Загальні збори проходитимуть у приміщенні Міністерства фінансів України за адресою: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, кабінет 760.

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 15.07.2016.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 10:00 до 11:00 за адресою проведення Загальних зборів, зазначеною вище.
Початок Загальних зборів об 11:15.

Проект порядку денного Загальних зборів:
1)    Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
2)    Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
3)    Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
4)    Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
5)    Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
6)    Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування), додаються.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):
http://www.ukrgasbank.com 

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства. 

Право голосу з питань порядку денного Загальних зборів, відповідно до вимог законодавства та Статуту АБ «УКРГАЗБАНК», матимуть лише акціонери-власники простих іменних акцій, емітованих АБ «УКРГАЗБАНК».

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22 (поверх 5), у робочі дні та робочий час (з 9:00 до 18:00). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченко К.Є.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» Шестак Т.М. за тел. (044) 590-49-22 або за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22. 


Наглядова рада АБ «УКРГАЗБАНК»
 

16.06.2016