Объявление о созыве годового общего собрания акционеров АБ «УКРГАЗБАНК», которое состоится 25.04.2017

Шановні акціонери
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ  «УКРГАЗБАНК»!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження якого – 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) (далі – АБ «УКРГАЗБАНК»), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» – 25 квітня 2017 року. Річні загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» проходитимуть у приміщенні Міністерства фінансів України за адресою: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, к. 760.

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» складається станом на 24 годину 19.04.2017.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 14:00 до 15:00 за адресою проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», зазначеною вище.

Початок річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» о 15:15.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:

 1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
 2. Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
 3. Про затвердження звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 4. Про затвердження звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 5.  Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»  за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 6. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 7. Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за  підсумками роботи в 2016 році.
 8. Про затвердження розміру річних дивідендів.
 9. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ  «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 10. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 11. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 12. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 13. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»  шляхом затвердження його у новій редакції.
 14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 15. Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 16. Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 18. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 19. Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗАБНК».
 20. Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування), додаються.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування): http://www.ukrgasbank.com

Для участі у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Право голосу з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог законодавства та Статуту АБ «УКРГАЗБАНК», матимуть лише акціонери-власники простих іменних акцій, емітованих АБ «УКРГАЗБАНК».

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у приміщенні АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22  (поверх 5), к.528, у робочі дні та робочий час (з 9:00 до 18:00), а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК»         Шевченко К.Є.

З питань проекту порядку денного та організаційних питань проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» звертатись до корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» Шестак Т.М. за тел. (044) 590-49-22 або за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22.

На виконання рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 324  наводимо інформацію про основні показники діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» у 2016 році:

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

Найменування показника 

період 

2016 рік*

2015 рік

Усього активів

53 681 058

41 555 340

Основні засоби та нематеріальні активи

1 395 568

1 145 495

Фінансові інвестиції

21 162 323

11 364 914

Запаси 

1 141 195

976 719

Сумарна дебіторська заборгованість

383 223

319 173

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2 482 132

3 969 997

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(7 643 022)

(7 936 703)

Власний капітал 

4 989 347

4 292 646

Статутний капітал 

13 837 000

13 837 000

Довгострокові зобов'язання

1 172 720

918 842

Поточні зобов'язання 

47 373 068

36 341 392

Чистий прибуток (збиток) 

293 681

259 672

Середньорічна кількість акцій в обігу (шт.) 

13 318 083 617

11 678 349 375

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

3 802

3 450

*- основні показники фінансово-господарської діяльності наведені за даними файлу #02 «Дані про обороти та залишки на рахунках»

Наглядова рада АБ «УКРГАЗБАНК»

24.03.2017

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.