Корпоративний секретар

Корпоративний секретар є посадовою особою АБ «УКРГАЗБАНК», яка забезпечує інформаційну та організаційну підтримку діяльності Банку, його органів управління та контролю, а також обмін інформацією між органами управління та контролю Банку, його акціонерами, іншими, зацікавленими у діяльності Банку особами.

До основних повноважень корпоративного секретаря належить:

Вивчення  існуючих практик корпоративного управління та подання Наглядовій раді Банку пропозицій щодо впровадження практик корпоративного управління в Банку.

Забезпечення у порядку, передбаченому законодавством України та внутрішніми документами Банку, обміну інформацією між органами управління та контролю Банку, іншими заінтересованими у діяльності Банку особами.

Забезпечення координації та  організації підготовки та проведення Загальних зборів учасників (акціонерів) у відповідності до чинного законодавства України, Статуту та інших актів внутрішнього регулювання Банку.

Забезпечення підготовки та проведення у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом та  актами внутрішнього регулювання Банку засідань Наглядової ради, її комітетів, Правління та Ревізійної комісії.

Участь у підготовці відкритої інформації та її розкритті зацікавленим особам на їх вимогу або за рішенням органів та контролю Банку.

Участь у підготовці річних звітів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Вжиття заходів для попередження виникнення корпоративних конфліктів.

Корпоративний секретар регулярно здійснює перевірку відповідності документів Банку вимогам законодавства та веде підготовку пропозицій щодо внесення змін та доповнень до них.