Оголошення про зміни у порядку денному річних загальних зборів АБ «УКРГАЗБАНК», які відбудуться 25.04.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЗМІНИ У ПОРЯДКУ ДЕННОМУ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ  «УКРГАЗБАНК»!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження якого – 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) (далі – АБ «УКРГАЗБАНК»), повідомляє про зміни у порядку денному річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 25.04.2017, шляхом включення нового питання за №22.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» – 25 квітня 2017 року. Річні загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» проходитимуть у приміщенні Міністерства фінансів України за адресою: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, к. 760.

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» складається станом на 24 годину 19.04.2017.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 14:00 до 15:00 за адресою проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», зазначеною вище.

Початок річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» о 15:15.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:

 1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
 2. Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
 3. Про затвердження звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 4. Про затвердження звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 5.  Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»  за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 6. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 7. Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за  підсумками роботи в 2016 році.
 8. Про затвердження розміру річних дивідендів.
 9. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ  «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 10. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 11. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 12. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 13. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»  шляхом затвердження його у новій редакції.
 14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 15. Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 16. Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 18. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 19. Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗАБНК».
 20. Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 22. Про затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного (крім кумулятивного голосування), додаються.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):

http://www.ukrgasbank.com

Для участі у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Право голосу з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог законодавства та Статуту АБ «УКРГАЗБАНК», матимуть лише акціонери-власники простих іменних акцій, емітованих АБ «УКРГАЗБАНК».

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у приміщенні АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22  (поверх 5), к.528, у робочі дні та робочий час (з 9:00 до 18:00), а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченко К.Є.

З питань проекту порядку денного та організаційних питань проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» звертатись до корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» Шестак Т.М. за тел. (044) 590-49-22 або за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22.

Наглядова рада АБ «УКРГАЗБАНК»

13.04.2017