Оголошення про скликання річних загальних зборів АБ «УКРГАЗБАНК», які відбудуться 24.04.2020

Шановні акціонери

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ  «УКРГАЗБАНК»!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження якого – 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) (далі – АБ «УКРГАЗБАНК»), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» – 24 квітня 2020 року. Річні загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» проходитимуть у приміщенні Міністерства фінансів України за адресою: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, к. 760.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 10:00 до 11:00 за адресою проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», зазначеною вище.

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» складається станом на 24 годину 17.04.2020.

Початок річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» о 11:15.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:

 1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
 2. Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
 3. Про  затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 4. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
 6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
 7. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
 8. Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2019 році.
 9. Про затвердження розміру річних дивідендів.
 10. Про затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки.
 11. Про визначення основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2021 роки.
 12. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 13. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 14. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 15. Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 16. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, додаються.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування), а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://www.ukrgasbank.com.

Акціонери, до дати проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у приміщенні АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22  (поверх 5), к.528, у робочі дні та робочий час (з 9:00 до 18:00), а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченко К.Є.

Також, до дати проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» акціонери вправі вимагати у порядку, встановленому Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», надання (надсилання) копій документів в електронному вигляді та/або письмових відповідей на їх письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Пропозиції до проекту порядку денного можуть вноситися акціонерами в порядку, передбаченому Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та Законом України «Про акціонерні товариства», не пізніше ніж за 20 днів до проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК». Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

З питань проекту порядку денного та організаційних питань проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» звертатись до корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» Шестак Т.М. за тел. (044) 590-49-22 або за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», а керівникам акціонерів-юридичних осіб –   паспорт, завірені підписом та печаткою юридичної особи (у разі наявності) витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника. Участь у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Право голосу з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог законодавства та Статуту АБ «УКРГАЗБАНК», матимуть лише акціонери-власники простих іменних акцій, емітованих АБ «УКРГАЗБАНК».

Наглядова рада АБ «УКРГАЗБАНК»

Інформація про загальну кількість акцій станом на 06.03.2020

Текст повідомлення

Кваліфікований електронний підпис

20.03.2020

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.