Повідомлення про зміни у порядку денному річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження якого – 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) (далі – АБ «УКРГАЗБАНК»), повідомляє про зміни у порядку денному річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 07.07.2020, шляхом включення нових питань за №№15-16 та проекту рішення з питання за №10.

Річні загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» будуть проведені дистанційно 07 липня 2020 року (дата завершення голосування) у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» складається станом на 24 годину 01.07.2020.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:

 1. Про  затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 2. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
 5. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
 6. Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2019 році.
 7. Про затвердження розміру річних дивідендів.
 8. Про затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки.
 9. Про визначення основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2023 роки.
 10. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 11. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 12. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 13. Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 14. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
 15. Про анулювання іншим чином набутих акцій та зменшення загальної кількості акцій, емітованих АБ «Укргазбанк».
 16. Про зменшення статутного капіталу АБ «Укргазбанк» на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, додаються.

У зв’язку з тим, що акціонером не була надана додаткова інформація, передбачена Тимчасовим порядком, мета зменшення статутного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» та спосіб, у який буде проведено таку процедуру, не зазначається.

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку: https://ukrgasbank.com/about/corporate_management/meetings/rzza_2020.

Єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного буде розміщений у вільному для акціонерів доступі 30.06.2020 за посиланням: https://ukrgasbank.com/about/corporate_management/meetings/rzza_2020.

Акціонери, до дати проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», мають право:

 • ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));
 • отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів;
 • вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів).

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Тимчасового порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти gms@ukrgasbank.com. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», є Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченко К.Є. Контактний номер телефону: (044) 590-49-22.

Порядок участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», що відбуватимуться дистанційно.

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» приймаються виключно до 18 години 07.07.2020.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АБ «УКРГАЗБАНК» шляхом участі у річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АБ «УКРГАЗБАНК» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», а саме: станом на 24 годину 01.07.2020.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АБ «УКРГАЗБАНК», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

 • за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
 • нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
 • депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АБ «УКРГАЗБАНК», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» декільком своїм представникам.

Якщо для участі в річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це АБ «УКРГАЗБАНК» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АБ «УКРГАЗБАНК», або взяти участь у річних загальних зборах акціонерів особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

АБ «УКРГАЗБАНК» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Наглядова рада АБ «УКРГАЗБАНК»

Текст повідомлення

Кваліфікований електронний підпис

22.06.2020

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.