Оголошення про скликання позачергових загальних зборів АБ «УКРГАЗБАНК», які будуть проведені дистанційно 20.12.2021

Бюлетень для голосування

Бюлетень для голосування

Кваліфікований електронний підпис (бюлетень для голосування)

Повідомлення НКЦПФР про призначення представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів

Доручення на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ  «УКРГАЗБАНК»!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження якого – 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) (далі – АБ «УКРГАЗБАНК»), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Позачергові загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» будуть проведені дистанційно 20 грудня 2021 року (дата завершення голосування) у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (зі змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» складається станом на 24 годину 14.12.2021.

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»​:

  1. Про затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.
  2. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
  3. Про деякі питання, пов’язані з прийняттям рішення щодо укладення договору добровільного страхування відповідальності Голови та членів Наглядової ради, посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК».

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, додаються.

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку: https://ukrgasbank.com/about/corporate_management/meetings/materialy/pzza2021_12.

Бюлетень для голосування буде розміщений у вільному для акціонерів доступі 06.12.2021 за посиланням: https://ukrgasbank.com/about/corporate_management/meetings/materialy/pzza2021_12.

Акціонери, до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», мають право:

  • ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));
  • отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Тимчасового порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти gms@ukrgasbank.com. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», є Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Кравець А.М. Контактний номер телефону: (044) 590-49-22.

Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», що відбуватимуться дистанційно.

Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» приймаються виключно до 18 години 20.12.2021.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АБ «УКРГАЗБАНК» шляхом участі у позачергових загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АБ «УКРГАЗБАНК» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», а саме: станом на 24 годину 14.12.2021.

Голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Відповідний бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АБ «УКРГАЗБАНК», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

  1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
  2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
  3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АБ «УКРГАЗБАНК», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» шляхом направлення бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це АБ «УКРГАЗБАНК» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АБ «УКРГАЗБАНК», або взяти участь у позачергових загальних зборах акціонерів особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

АБ «УКРГАЗБАНК» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Наглядова рада АБ «УКРГАЗБАНК»

Текст повідомлення

Кваліфікований електронний підпис

Інформація про загальну кількість акцій станом на 12.11.2021

Кваліфікований електронний підпис (кількість акцій)

25.11.2021р.

25.11.2021