Іноземне інвестування

Іноземні інвестори – це фізична, юридична особи або держава, які мають постійне місцезнаходження (проживання) за межами території України та проводять інвестиційну діяльність на території України.

Об'єкт інвестування - будь-яке майно, у тому числі основні засоби, матеріальні та нематеріальні активи, корпоративні права, цінні папери та їх похідні, інші майнові права, інвестування в які не заборонено законодавством України.

Способи здійснення іноземних інвестицій в Україну іноземним інвестором:

 • переказує іноземну валюту/гривню із-за кордону на відкриті в банках власні рахунки (поточні, інвестиційні, рахунки умовного зберігання (ескроу), кореспондентські), уключаючи через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в банках;
 • переказує безпосередньо на поточний рахунок/кореспондентський рахунок резидента в Україні іноземну валюту/гривні із-за кордону;  
 • здійснює розрахунки в гривнях/іноземній валюті на території України з власних рахунків у банках (крім поточних рахунків фізичних осіб-нерезидентів) з іншими іноземними інвесторами/резидентами/нерезидентами через відкриті ними рахунки в банках України, уключаючи поточні/кореспондентські рахунки номінальних утримувачів в Україні, що відкриті для здійснення номінальними утримувачами операцій за цінними паперами відповідно до Закону України “Про депозитарну систему України” (далі – рахунок номінального утримувача);
 • переказує з власних рахунків (крім поточних рахунків фізичних осіб-нерезидентів) кошти в гривнях та іноземній валюті на користь інших іноземних інвесторів/нерезидентів через відкритий у банку кореспондентський рахунок іноземного банку-депозитарію, що має рахунок у цінних паперах у Національному банку (розрахунки між іноземними інвесторами мають здійснюватися виключно за операціями з купівлі-продажу облігацій внутрішніх державних позик України);
 • здійснює інші валютні операції в межах території України, що не суперечать вимогам законодавства України, цього Положення.

Звертаємо увагу! Розрахунки за операціями зі здійснення іноземних інвестицій та повернення іноземним інвесторам прибутків, доходів (уключаючи дивіденди) та інших коштів, одержаних у результаті здійснення іноземних інвестицій, проводяться у гривнях та/або іноземній валюті 1 та/або 2 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів.

Іноземні інвестори здійснюють грошові розрахунки за об’єкти інвестування в Україні виключно в безготівковій формі через рахунки, відкриті в банках.

Повернення іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, здійснюється:

 • з поточного рахунку/рахунку умовного зберігання (ескроу)/(крім поточних рахунків фізичних осіб-нерезидентів), рахунки іноземного інвестора за кордоном та/або на рахунок номінального утримувача;
 • з рахунків іноземного інвестора в банках (крім поточних рахунків фізичних осіб-нерезидентів) у національній/іноземній валюті на рахунки іншого іноземного інвестора в банках та/або на рахунок номінального утримувача;
 • з рахунків іноземного інвестора (крім поточних рахунків фізичних осіб-нерезидентів) в іноземній валюті/національній валюті на користь інших іноземних інвесторів/нерезидентів через відкритий у банку кореспондентський рахунок іноземного банку-депозитарію, що має рахунок у цінних паперах у Національному банку (розрахунки між іноземними інвесторами мають здійснюватися виключно за операціями з купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики України);
 • з рахунку умовного зберігання (ескроу) іноземного інвестора в іноземній валюті/національній валюті на рахунки іншого іноземного інвестора/нерезидента в Україні/за кордоном з метою купівлі-продажу акцій відповідно до процедури, визначеної статтею 652 Закону України “Про акціонерні товариства”;
 • з інвестиційного рахунку іноземного інвестора в іноземній/національній валюті на інші власні рахунки за межами України/в Україні.

Звертаємо увагу! Банк для здійснення валютного нагляду за операціями його клієнта - іноземного інвестора в національній валюті та юридичної особи-нерезидента в національній/іноземній валюті зобов'язаний попередньо зарахувати кошти на розподільчий рахунок. Строк обліку коштів, що надходять на користь клієнта, на розподільчому рахунку не може перевищувати трьох робочих днів (не враховуючи день зарахування коштів на цей рахунок). Банку дозволяється переказувати кошти з цього рахунку на інвестиційний рахунок іноземного інвестора/поточний рахунок юридичної особи-нерезидента за умови наявності в банку документів (інформації), що підтверджують відповідність операції в національній валюті іноземного інвестора вимогам законодавства України. Банк зобов’язаний повернути кошти відправникові, якщо немає цих документів (інформації).

Всі документи попередньо подаються на розгляд до департаменту контролю за валютними операціями, для здійснення аналізу щодо правомірності проведення операції.

Ліміти щодо здійснення інвестиційних операцій

 • Повернення за кордон/ на поточні рахунки нерезидентів ‒ юридичних осіб, відкриті в Україні (крім інвестиційних рахунків), іноземному інвестору/нерезиденту дивідендів протягом календарного місяця у межах загальної суми, що не може перевищувати 7 000 000 єврo*;
 • Повернення за кордон/ на поточні рахунки нерезидентів ‒ юридичних осіб, відкриті в Україні (крім інвестиційних рахунків), коштів, отриманих іноземними інвесторами/нерезидентами за операціями з продажу цінних паперів, корпоративних прав, коштів, отриманих унаслідок зменшення статутних капіталів юридичних осіб, виходу з господарських товариств іноземних інвесторів, в межах загальної суми, що не може перевищувати 5 000 000 євро*.

*еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті/гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення відповідної операції

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.