Корпоративне управління

Корпоративне управління являє собою систему відносин між органами управління Банку (загальні збори акціонерів Банку та Правління) та контролю (Наглядова рада та Ревізійна комісія) Банку, а також зацікавленими особами, створену з метою забезпечення ефективної діяльності Банку, включаючи визначення стратегічних цілей діяльності Банку, шляхів їх досягнення та контроль за їх реалізацією.

Корпоративне управління в АБ «УКРГАЗБАНК» здійснюється у відповідності до законодавства України, насамперед, норм Цивільного та Господарського кодексів, Законів України «Про банки і банківську діяльність, «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших законів, нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту, Кодексу корпоративного управління банку, рішень загальних зборів учасників (акціонерів), Наглядової ради та Правління банку.

Основними методами здійснення корпоративного управління у Банку є:

  • раціональний і чіткий розподіл повноважень між органами управління та контролю, організація їх ефективної діяльності;
  • визначення стратегічних цілей діяльності Банку та контроль за їх реалізацією (включаючи формування ефективних систем планування, управління банківськими ризиками та внутрішній контроль);
  • контроль за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами Наглядової ради, членами Правління, працівниками, кредиторами, вкладниками, іншими клієнтами та контрагентами;
  • визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципів професійної етики;
  • визначення порядку та контролю за розкриттям інформації про Банк.