Корпоративне управління

Корпоративне управління являє собою систему відносин між органами управління Банку (загальні збори акціонерів Банку та Правління) та контролю (Наглядова рада та Ревізійна комісія) Банку, а також зацікавленими особами, створену з метою забезпечення ефективної діяльності Банку, включаючи визначення стратегічних цілей діяльності Банку, шляхів їх досягнення та контроль за їх реалізацією.

Корпоративне управління в АБ «УКРГАЗБАНК» здійснюється у відповідності до законодавства України, насамперед, норм Цивільного та Господарського кодексів, Законів України «Про банки і банківську діяльність, «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших законів, нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту, Кодексу корпоративного управління банку, рішень загальних зборів учасників (акціонерів), Наглядової ради та Правління банку.

Основними методами здійснення корпоративного управління у Банку є:

  • раціональний і чіткий розподіл повноважень між органами управління та контролю, організація їх ефективної діяльності;
  • визначення стратегічних цілей діяльності Банку та контроль за їх реалізацією (включаючи формування ефективних систем планування, управління банківськими ризиками та внутрішній контроль);
  • контроль за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами Наглядової ради, членами Правління, працівниками, кредиторами, вкладниками, іншими клієнтами та контрагентами;
  • визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципів професійної етики;
  • визначення порядку та контролю за розкриттям інформації про Банк.
Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.