Загальні збори акціонерів

Матеріали до зборів

Підсумки голосування та прийняті рішення

Положення про загальні збори акціонерів (дата оприлюднення – 03.05.2019)

Усі акціонери Банку реалізують свої права в сфері управління Банком шляхом участі та голосування на Загальних зборах учасників (акціонерів), приймаючи рішення стосовно найбільш важливих питань, у тому числі:

  • визначення основних напрямків діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;
  • внесення змін та доповнень до Статуту Банку;
  • зміна розміру Статутного капіталу Банку;
  • призначення та звільнення голів та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Банку;
  • затвердження річних результатів діяльності Банку, звітів та висновків зовнішніх аудиторів та Ревізійної комісії Банку;
  • розподіл прибутку;
  • реорганізація Банку та інші дії, в результаті яких відбуваються суттєві корпоративні зміни. Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна акція – один голос.
Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.