Комплаєнс

АБ «УКРГАЗБАНК» високо цінує репутацію надійної та прозорої фінансової установи, яка протягом всієї своєї діяльності демонструє чітке виконання вимог чинного законодавства та внутрішніх документів Банку, дотримання ринкових стандартів, відповідних стандартів професійних об’єднань, дія яких поширюється на Банк, а також основних морально - етичних правил ведення бізнесу.

З цією метою в Банку створений департамент комплаєнс, основними функціональними обов'язками якого передбачений контроль за дотриманням Банком вимог чинного законодавства, внутрішніх процедур, правил і політик, запроваджених в банку і основних морально-етичних принципів ведення бізнесу.

Кодекс поведінки (етики) АБ «УКРГАЗБАНК»

В АБ «УКРГАЗБАНК» встановлені загальнообов'язкові норми поведінки, що поширюються не тільки на працівників Банку, але й на взаємодію з партнерами, клієнтами, постачальниками, державними органами.

Зазначені норми  зафіксовані у Кодексі поведінки (етики) АБ «УКРГАЗБАНК», та спрямовані на виховання і підтримку корпоративної етики, ділових принципів та цінностей, норм поведінки працівників Банку.

Банк докладає максимум зусиль для прозорої та відповідальної діяльності у всіх галузях економіки на різних етапах розвитку. Тому УКРГАЗБАНК ретельно оцінює та контролює усі проекти за суворими критеріями для забезпечення відповідності законодавству України та найкращим практикам з використання ресурсів.

Корпоративні цінності АБ «УКРГАЗБАНК»

  • Професіоналізм. Операційна стабільність та досягнення цілей Банку забезпечуються за рахунок досвіду та професіоналізму керівників/працівників Банку, які постійно розвиваються через набуття нового досвіду та навчання.
  • Надійність та відповідальність. Керівники/працівники Банку беруть на себе взаємну відповідальність за високу якість кінцевого результату роботи, що забезпечує надійність роботи Банку перед клієнтами, партнерами та акціонерами.
  • Повага та етичність. Взаємна повага та слідування високим нормам етичності є правилами, які не порушуються, як в середині Банку, так і при взаємодії із клієнтами, партнерами та акціонерами Банку.
  • Екологічний підхід. Банк запроваджує екологічні підходи у внутрішні процеси, пропонує партнерам та клієнтам нові інноваційні банківські продукти, які направлені на підвищення енергоефективності та збереження навколишнього середовища, що сприяє сталому розвитку України.
  • Співпраця і взаємодія. Керівники/працівники Банку досягають більше, завдяки якісній співпраці та ефективній взаємодії, як всередині Банку, так і з партнерами та клієнтами.

Управління конфліктами інтересів

З метою належного управління ризиками, пов'язаними з конфліктами інтересів, що можуть виникати на всіх рівнях організаційної структури, в АБ «УКРГАЗБАНК» затверджена Політика запобігання конфліктам інтересів АБ «УКРГАЗБАНК».

Всі керівники та працівники Банку сумлінно виконують свої посадові обов'язки, керуючись принципами об'єктивності та неупередженості прийняття рішень.

Банк відмовляється від проведення операції, укладання угод, ділових відносин, якщо вони створюють наявний або потенційний конфлікт інтересів, який з урахуванням запроваджених заходів щодо його зменшення або уникнення носить неприйнятний рівень.

Запобігання та протидія корупції

Банк керується принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживає всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам) у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах з клієнтами, контрагентами та іншими юридичними чи фізичними особи, з якими встановлюються ділові стосунки, органами державної влади, органами місцевого самоврядування.

В Банку запроваджена система навчання працівників Банку, а також механізм профілактики та контролю корупційних дій та порушень:

  • встановлені обмеження щодо отримання/дарування ділових подарунків та представницьких витрат;
  • запроваджений механізм конфіденційного повідомлення («whistleblowing») про потенційні та виявлені порушення у діяльності Банку та його працівників  із збереженням конфіденційності звернення.

В Банку впроваджена Антикорупційна програма, та призначений Уповноважений з реалізації Антикорупційної програми

Уповноважений з антикорупційної програми​:

Медведський Володимир Іванович, радник Голови Правління
e-mail: anti_corruption@ukrgasbank.com
тел.: (050) 357 08 46  (з 9:00 до 18:00 (у п’ятницю – до 16:45))​
адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22
години прийому: вівторок та четвер з 9:00 до 18:00 (у п’ятницю – до 16:45).

Повідомити нам

АБ «УКРГАЗБАНК» високо цінує своїх клієнтів та набуту репутацію надійного фінансового партнера. Тому, якщо Вам стали відомі факти неналежних дій працівників нашого Банку, або дій за їх участю, Ви можете проінформувати нас про це.

Ми просимо повідомляти нам про відомі Вам факти порушень, таких як: неналежна поведінка працівників Банку, що може зашкодити Банку або його репутації, зокрема шахрайство або корупція в Банку, зловживання подарунками, використання службового становища у власних інтересах або інтересах третіх осіб, неправомірне розкриття банківської та/або комерційної таємниці, а також спроб на вчинення таких дій на електронну скриньку compliance@ukrgasbank.com.

Ваше повідомлення* буде розглянуте з забезпеченням його конфіденційності, проте не може розглядатись як офіційне звернення, а тому її отримання не обумовлює підготовки відповіді заявнику.

Проте, якщо Ваше повідомлення має розглядатися як офіційне звернення, що потребує зворотного зв’язку, його оформлення та подання має відповідати таким вимогам:

  • повідомлення, які подаються громадянами, мають відповідати вимогам до звернень громадян, які визначено Законом України "Про звернення громадян", та подаватися способами, наведеними на сторінці "Звернення громадян";
  • повідомлення, які подаються установами, організаціями, підприємствами, об’єднаннями громадян, мають відповідати вимогам державних стандартів оформлення документів, правил організації діловодства та подаватися на офіційну поштову чи електронну адресу АБ «УКРГАЗБАНК».

Звертаємо Вашу увагу, що скарги щодо якості обслуговування в АБ «УКРГАЗБАНК» не відносяться до інцидентів комплаєнс-ризику, та приймаються на електронну адресу contactcentre@ukrgasbank.com або за телефонами цілодобової підтримки, вказаними у розділі «Контакти» сайту Банка.

Повідомлення, що надіслані з метою вирішення особистих конфліктів з посадовими особами/працівниками АБ «УКРГАЗБАНК» не розглядаються.

Ми вдячні Вам, що з Вашою допомогою ми зможемо підвищити рівень довіри до АБ «УКРГАЗБАНК» та забезпечити дотримання Банком високого рівня професійних та етичних стандартів ведення бізнесу та попередження корупції.

*Направляючи нам повідомлення, Ви надаєте АБ «УКРГАЗБАНК» згоду на обробку* своїх персональних даних, наведених у повідомленні (при їх зазначенні у повідомленні)
Термін «обробка персональних даних» визначається Законом України «Про захист персональних даних» та означає будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.